Jesteś tutaj

Technik rolnik

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
dzienny
zaoczny

Kliknij aby się zapisać online!

 

Zawód: Technik rolnik 314207

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacje

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji R.3. może uzyskać tytuł Rolnik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. Słuchacz po uzupełnieniu Kwalifikacji o R.6. może uzyskać tytuł Technik agrobiznesu.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

 

Do zadań zawodowych technika rolnictwa należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnictwaorganizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Kolejne zadanie technika rolnictwa to prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej.
 

Praca: gospodarstwa rolne.

Plan nauczaniaLiczba godzin
. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin, szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą

Przy zapisie wymagamy:
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
• 3 zdjęcia (format legitymacyjny)
• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz.

Dokumenty do pobrania