Kucharz

Liczba semestrów: 
6
Tryby: 
wieczorowy
młodzieżowy

Kucharze dzisiaj kreują renomę restauracji. Tam, gdzie jest dobre jedzenie – tam są także klienci. Praca kucharza polega dziś nie tylko na przygotowywaniu dań, ale także na eksperymentowaniu, ciekawej dekoracji potraw, układaniu menu. Poza tym kucharze uczestniczą w kulinarnych konkursach, biorą udział w szkoleniach i wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu smaku.

Kucharze dzisiaj kreują renomę restauracji. Tam, gdzie jest dobre jedzenie – tam są także klienci. Praca kucharza polega dziś nie tylko na przygotowywaniu dań, ale także na eksperymentowaniu, ciekawej dekoracji potraw, układaniu menu. Poza tym kucharze uczestniczą w kulinarnych konkursach, biorą udział w szkoleniach i wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu smaku.

Wiadomości ogólne

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa  posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 • Nauka trwa 3 lata
 • Podbudowa: gimnazjum
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom wraz z EUROPASS (akceptowane w krajach Unii Europejskiej
 • Uzyskany tytuł państwowy (zawód): Kucharz, symbol: 512001
 • Kwalifikacje: T.6. Sporządzanie potraw i napojów
 • Bezpłatna szkoła!
 • Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Nowoczesne pracownie zawodowe i pomoce dydaktyczne
 • Doświadczeni nauczyciele praktycy
 • Zajęcia praktyczne u pracodawców
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • Możliwość nauki dwóch zawodów – bez żadnych dodatkowych opłat!
 • Zniżki na kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • Stypendia naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Bezpłatny zestaw podręczników na rozpoczęcie nauki!

Nauczysz się min.:

 • rozróżniać surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej;
 • przestrzegać zasad racjonalnego wykorzystania surowców;
 • przestrzegać zasad gospodarki odpadami;
 • przestrzegać zasad racjonalnego żywienia;
 • posługiwać się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej;
 • rozróżniać maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespoły;
 • rozpoznawać instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych;
 • przestrzegać zasad organoleptycznej oceny żywności;
 • określać zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 • oceniać żywność pod względem towaroznawczym;
 • klasyfikować żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
 • przestrzegać zasad oceny jakościowej żywności;
 • dobierać warunki do przechowywania żywności;
 • rozpoznawać zmiany zachodzące w przechowywanej żywności;
 • rozróżniać systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 • dobierać metody utrwalania żywności;
 • rozróżniać urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych;
 • użytkować urządzenia do przechowywania żywności.
 • określać rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
 • rozróżniać i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 • stosować receptury gastronomiczne;
 • rozróżniać metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
 • dobierać surowce do sporządzania potraw i napojów;
 • sporządzać półprodukty oraz potrawy i napoje;
 • przestrzegać zasad racjonalnej gospodarki żywnością;
 • rozpoznawać zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów;
 • rozróżniać sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 • użytkować sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 • oceniać organoleptycznie żywność;
 • dobierać zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
 • porcjować, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;
 • monitorować krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).