Jesteś tutaj

Technik masażysta

Liczba semestrów: 
8
Tryby: 
młodzieżowy
Na kształcenie w zawodzie technik masażysta przyjmowani są uczniowie słabo widzący i niewidomi, którzy nie mają lekarskich przeciwwskazań do wykonywania zawodu masażysty i są sprawni manualnie. Podstawą przyjęcia do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania.

Zapewniamy:

 • specjalistyczne pomoce dydaktyczne (m.in. rysunki wypukłe, modele),
 • zaadaptowane materiały edukacyjne w druku brajlowskim,
 • opiekę i pomoc tyflopedagoga, rehabilitanta wzroku i psychologa szkolnego

Informacje ogólne:

 • Bezpłatna nauka!
 • Technikum Medyczne Medica posiada uprawnienia szkoły publicznej, pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz pozytywna opinię Ministerstwa Zdrowia
 • Nauka trwa 4 lata
 • Podbudowa: gimnazjum
 • Zajęcia odbywają się w systemie młodzieżowym
 • Możliwość zdobycia matury i zawodu
 • Uczniowie otrzymują państwowe świadectwo i dyplom technika
 • Uzyskany medyczny tytuł państwowy (zawód): Technik masażysta, symbol: 325402
 • Kwalifikacje: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

Dlaczego Technikum Medyczne Medica?

 • Wysoka jakość kształcenia
 • Ponad 50% zajęć praktycznych
 • Własne pracownie zawodowe
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy
 • Zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Patronat pracodawców, którzy czynnie uczestniczą w procesie dydaktycznym
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z sercem i z pasją!
 • Stypendia naukowe
 • Zajęcia sportowe ( basen, siłownia, fitness)
 • Dodatkowe zajęcia fakultatywne przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych
 • Dodatkowe zajęcia rewalidacyjne

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • wykonywania masażu medycznego,
 • wykonywania masażu sportowego,
 • wykonywania masażu kosmetycznego,
 • wykonywania masażu profilaktycznego,
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu masażu.

Technik masażysta posiadający dyplom uprawniony jest do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu. Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.
Perspektywy zatrudnienia

 • szpitale,
 • przychodnie rehabilitacyjne,
 • uzdrowiska,
 • sanatoria,
 • zakłady opiekuńczo – lecznicze,
 • hotele i gabinety i ośrodki odnowy biologicznej,
 • prywatne gabinety masażu,
 • kluby sportowe – np. jako masażysta drużyny sportowej,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie masaż.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Język polski
 2. Język niemiecki
 3. Język angielski
 4. Wiedza o kulturze
 5. Historia
 6. Wiedza o społeczeństwie
 7. Podstawy przedsiębiorczości
 8. Geografia
 9. Biologia
 10. Chemia
 11. Fizyka
 12. Matematyka
 13. Informatyka
 14. Wychowanie fizyczne
 15. Edukacja dla bezpieczeństwa
 16. Zajęcia z wychowawcą
 17. Etyka
 18. Wychowanie do życia w Rodzinie

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 1. Organizacja i działalność gospodarcza w ochroni zdrowia
 2. Język obcy w ochronie zdrowia
 3. Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
 4. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 5. Język migowy
 6. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 7. Teoretyczne podstawy masażu
 8. Anatomia i fizjologia
 9. Zarys fizjoterapii
 10. Zagadnienia kliniczne w masażu

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 1. Masaż
 2. Fizjoterapia
 3. Anatomia topograficzna

Praktyka zawodowa:

4 tygodnie
Praktyki zawodowe realizowane są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła.