Jesteś tutaj

Opiekun medyczny

Forma: kwalifikacyjny kurs zawodowy
Liczba semestrów: 2
Tryb: zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie w weekendy)
Symbol cyfrowy zawodu: 325905
Kwalifikacje: MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji MS.04, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz prawo do wykonywania zawodu.

Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu
 

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł zawodowy

Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny - MS.04 (świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy opiekuna medycznego,
 • prawo do wykonywania zawodu,
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Dlaczego Medica?

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • własne pracownie zawodowe
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • doświadczeni wykładowcy praktycy
 • zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach opiekuńczych i medycznych
 • dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • patronat pracodawców 
 • listy polecające dla absolwentów

 

 

Wydajemy ( bez żadnych opłat):

 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • posługiwać się podstawową terminologią z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji zdrowia;
 • wyjaśniać budowę i czynności układów oraz narządów człowieka;
 • charakteryzować czynniki chorobotwórcze;
 • opisywać objawy charakterystyczne dla schorzeń poszczególnych układów;
 • stosować zasady profilaktyki chorób;
 • dostrzegać zaburzenia w funkcjonowaniu układów i narządów;
 • rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej;
 • współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • wykonywać polecenia lekarza dotyczące opieki nad osobą chorą i niesamodzielna;
 • wykonywać zabiegi higieniczne u osoby chorej i niesamodzielnej;
 • zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 • aktywizować osobę chorą i niesamodzielną do zwiększania samodzielności życiowej;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • stosować urządzenia, przybory i narzędzia niezbędne podczas wykonywania czynności higienicznych;
 • przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • popularyzować zachowania prozdrowotne;
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • przestrzegać przepisów Kodeksu Pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 • charakteryzować system organizacji ochrony zdrowia i pomocy społecznej w Polsce.

Będziesz mógł pracować w:

 • szpitalu
 • prywatnej klinice
 • domu pomocy społecznej
 • sanatorium
 • hospicjum
 • domu osoby wymagającej opieki

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych: 140 godzin

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.04. odbywa się pod koniec drugiego semestru

DOKUMENTY DO POBRANIA