Jesteś tutaj

Technik rolnik

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
dzienny
zaoczny

 

Zawód: Technik rolnik 314207

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacje

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji R.3. może uzyskać tytuł Rolnik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. Słuchacz po uzupełnieniu Kwalifikacji o R.6. może uzyskać tytuł Technik agrobiznesu.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

 

Do zadań zawodowych technika rolnictwa należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnictwaorganizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Kolejne zadanie technika rolnictwa to prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej.
 

Praca: gospodarstwa rolne.

Plan nauczaniaLiczba godzin
. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ – Język obcy w przemyśle rolnym30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ – Organizacja małych zespołów20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska
Przepisy ruchu drogowego kategorii T15
Podstawy rolnictwa45
Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie51
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
Prowadzenie produkcji roślinnej141
Prowadzenie produkcji zwierzęcej141
Prowadzenie produkcji zwierzęcej141
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Organizowanie produkcji roślinnej65
Organizowanie produkcji zwierzęcej65
RAZEM774

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin, szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą

Przy zapisie wymagamy:
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
• 3 zdjęcia (format legitymacyjny)
• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz.

Dokumenty do pobrania