Projekty UE

Dział Projektów Unijnych jest nowoczesną jednostką Collegium Medycznego Medica, odpowiedzialna za pozyskiwanie i realizację projektów z funduszy europejskich.

W ramach realizowanych projektów kształtujemy proinnowacyjną i proprzedsiębiorczą postawę, promujemy przedsiębiorczość i samozatrudnienie zapobiegając bezrobociu oraz wykluczeniu zawodowemu i społecznemu. 
Wspieramy aktywność zawodową kobiet, w tym kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dzieci, osoby niepełnosprawne , osoby bezrobotne, osoby powyżej 45 r.ż., itd..

Czego dotyczą nasze wnioski/projekty? Rozpiętość tematyczna jest ogromna, bo z funduszy zewnętrznych można sfinansować wiele aktywności:

- szkolenia - zarówno zamknięte, dedykowane konkretnym firmom jak i otwarte - dla wszystkich chętnych na rynku pracy 
- staże i stypendia stażowe 
- nowe kierunki, specjalności 
- wyposażenie naszych pracowni dydaktycznych 
- rozwój kadry dydaktycznej 
- wspieranie absolwentów na rynku pracy 
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
- wspieranie własnej działalności gospodarczej poprzez szkolenia i wypłaty środków finansowych na jej rozpoczęcie 
… i wiele innych działań!

Współpracujemy z przedsiębiorcami i jednostkami samorządowymi. Stwarzamy przyjazne środowisko sprzyjające współpracy nauki i edukacji z biznesem oraz rozwojowi innowacji.

Projekty Unijne

Projekty realizowane

COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA SPÓŁKA CYWILNA ANNA WASIŁEK, GRZEGORZ WASIŁEK zaprasza do udziału w projekcie „Zawody z pasją!” RPZP.08.06.00-32-K019/20.

Projekty zakończone