Zawody z pasją!

COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA SPÓŁKA CYWILNA ANNA WASIŁEK, GRZEGORZ WASIŁEK zaprasza do udziału w projekcie „Zawody z pasją!” RPZP.08.06.00-32-K019/20.

O PROJEKCIE

COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA SPÓŁKA CYWILNA ANNA WASIŁEK, GRZEGORZ WASIŁEK REALIZUJE PROJEKT PN. Zawody z pasją! RPZP.08.06.00-32-K019/20 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 035 518,75 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 880 190,93 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 51 775,93 zł
Środki prywatne: 103 551,89 zł

COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA SPÓŁKA CYWILNA ANNA WASIŁEK, GRZEGORZ WASIŁEK zaprasza do udziału w projekcie „Zawody z pasją!” RPZP.08.06.00-32-K019/20.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt rozpocznie się 01-01-2021 r. i jest skierowany do 3 nauczycielek i 50 (49K, 1M) uczniów i słuchaczy 2 szkół: Technikum Fryzjerskiego "MEDICA" w Stargardzie i Szkoły Policealnej dla Dorosłych "COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA" w Stargardzie. Uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie. Poniższe formy wsparcia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego u 50 uczniów i słuchaczy (49K, 1M) kształcących się na kierunkach Technik usług kosmetycznych oraz Technik usług fryzjerskich, stworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla ww. zawodów poprzez doposażenie pracowni, stworzenie Punktu informacji i kariery oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 3 nauczycielek (3K) z ww. szkół do 31.12.2022.

Wsparcie jest skierowane do uczniów/ słuchaczy, spełniających poniższe kryteria:

 1. Osoby posiadające status ucznia/ słuchacza:

  • w Szkole Policealnej dla Dorosłych "COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA" w Stargardzie na kierunku Technik usług kosmetycznych (10 osób);

  • w Technikum Fryzjerskim "MEDICA" w Stargardzie na kierunku Technik usług fryzjerskich (40 osób);

 2. z obszaru województwa zachodniopomorskiego - pracujące, uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W ramach projektu pracownie zawodowe zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, na którym uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe.

 

W ramach projektu pracownie zawodowe zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, na którym uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe.

 

Oferowane wsparcie dla uczniów:

 • doradztwo edukacyjno- zawodowe (obowiązkowe) w ramach Punktu Informacji i Kariery;
 • dodatkowe szkolenie specjalistyczne;
 • staże uczniowskie (obowiązkowe) w wymiarze 150 h, uczniowie otrzymają stypendium stażowe 2600 brutto.

 

Dodatkowe szkolenie specjalistyczne:

 • kurs czeladniczy Wizażysta – Stylista, prowadzący do nabycia kwalifikacji w zawodzie/specjalności 514208 – 5 grup po 10 osób, 120 h na grupę.
 • Egzamin czeladniczy Wizażysta – Stylista.

 

Projekt jest skierowany również do nauczycieli/ nauczycielek (3 osoby), spełniających poniższe kryteria:

 1. Osoba prowadząca zajęcia w co najmniej jednej z niżej wymienionych szkół tj. prowadzący kształcenie teoretyczne przedmiotów zawodowych lub prowadzący praktyczną naukę zawodu na jednym z niżej wymienionym kierunku:

  lub

  • W Szkole Policealnej dla Dorosłych "COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA" w Stargardzie na kierunku Technik usług kosmetycznych – 2 osoby,

  • w Technikum Fryzjerskim "MEDICA" w Stargardzie na kierunku Technik usług fryzjerskich – 1 osoba,

 2. z obszaru województwa zachodniopomorskiego - pracujące, uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Oferowane wsparcie dla nauczycieli / nauczycielek (można wybrać tylko jeden kurs/ szkolenie):

 • Kurs: Trener makijażu permanentnego – dla 1 nauczyciela /ki prowadzącego/ ej zajęcia w Szkole Policealnej dla Dorosłych "COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA" w Stargardzie na kierunku Technik usług kosmetycznych;
 • Szkolenie z mezoterapii igłowej i peelingów - dla 1 nauczyciela /ki prowadzącego/ ej zajęcia w Szkole Policealnej dla Dorosłych "COLLEGIUM MEDYCZNE MEDICA" w Stargardzie na kierunku Technik usług kosmetycznych;
 • Szkolenie: Koloryzacja - doskonalenie technik fryzjerskich – Master class – dla 1 nauczyciela /ki prowadzącego/ ej zajęcia w Technikum Fryzjerskim "MEDICA" w Stargardzie na kierunku Technik usług fryzjerskich.

 

Zapraszamy!