Jesteś tutaj

Opiekunka dziecięca

Dziś od zawodu opiekunki dziecięcej wymaga się więcej! To profesjonalne wsparcie dla rodziców w zakresie opieki nad dziećmi i możliwość pracy w żłobku czy przedszkolu. Chcesz poznać techniki wychowawcze, skutecznie angażować i odpowiadać na specjalne potrzeby podopiecznych? Ukończ kwalifikacyjny kurs zawodowy i zyskaj przewagę

Forma: kwalifikacyjny kurs zawodowy

Liczba semestrów: 4

Tryb: zaoczny (zjazdy co 2 tygodnie w weekendy)

Symbol cyfrowy zawodu: 324002

Kwalifikacje: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Opłaty: 1500 zł/semestr (możliwość opłaty w miesięcznych ratach po 300 zł/mc)

 

 

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji SPO.04, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz prawo do wykonywania zawodu.

Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie (Rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły gimnazjum i mają mniej niż 18 lat, a mają opóźnienia w cyklu kształcenia z powodu sytuacji życiowej lub zdrowotnej, albo przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, czy w schronisku dla nieletnich).

 • podstawowe,
 • gimnazjalne,
 • zawodowe,
 • średnie,
 • wyższe.

 

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE.

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł zawodowy

Osoba, która zda egzamin w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekunki dziecięcej - SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

 

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy opiekunki dziecięcej,
 • prawo do wykonywania zawodu,
 • suplement w języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Dlaczego Medica?

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!
 • Własne pracownie zawodowe
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy
 • Zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach opiekuńczych, żłobkach, przedszkolach
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk
 • Przyjazna atmosfera nauki – kształcimy z pasją i z sercem!
 • Zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki/wybór drugiego kierunki
 • Patronat pracodawców 
 • Listy polecające dla absolwentów

Wydajemy ( bez żadnych opłat)

 • Zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

Nauczysz się między innymi:

 • diagnozować i oceniać poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka,
 • stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka,
 • doskonalić sprawność motoryczną i manualna dziecka,
 • planować zabawy w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka,
 • uczyć dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami,
 • stymulować rozwój psychiczny dziecka,
 • stwarzać warunki zapobiegające powstawaniu choroby sierocej u dzieci,
 • kształtować u dzieci pozytywne przyzwyczajenia i nawyki,
 • nawiązywać i podtrzymywać emocjonalny kontakt z dziećmi,
 • technik i metod oddziaływania wychowawczego,
 • modyfikować metody wychowawcze w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i z problemami wychowawczymi,
 • prowadzić zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 • sprawować opiekę nad małymi dziećmi,
 • wykonywać zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne dzieciom,
 • dbać o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci w wieku przedszkolnym w warunkach domowych oraz sprawować tymczasową opiekę nad dziećmi opuszczonymi lub pielęgniarską nad dzieckiem, niepełnosprawnym, chorym, upośledzonym umysłowo,
 • rozróżniać czynniki chorobotwórcze, klasyfikować i charakteryzować choroby dziecięce,
 • udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłego zachorowania,
 • rozpoznawać symptomy dziecka skrzywdzonego,
 • stosować przepisy prawa o przestrzeganiu praw dziecka,
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • domach małego dziecka,
 • sanatoriach,
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • środowisku domowym dziecka ( profesjonalna opiekunka dziecięca),
 • otworzyć własną Firmę.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty ogólnokształcące

 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka
 • Teoretyczne podstawy wychowania dziecka
 • Teoria wychowania muzycznego
 • Teoria wychowania artystycznego

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia pielęgnacji dziecka
 • Pracownia wychowania dziecka
 • Wychowanie dziecka poprzez literaturę i muzykę
 • Wychowanie artystyczne dziecka
 • Opieka nad dzieckiem

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych w cyklu kształcenia – 140 h

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację SPO.04 odbywa się po zakończeniu drugiego semestru nauki

DOKUMENTY DO POBRANIA