Jesteś tutaj

Rekrutacja

Warunki rekrutacji

 • Naukę w naszej szkole branżowej I stopnia może rozpocząć każdy kto posiada świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów - liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest jednak ograniczona - im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę w wybranym przez siebie zawodzie
 • Koszt nauki 150,00 zł miesięcznie
 • Przy zapisie podpisujesz z C.M. Medicą umowę o przeprowadzenie kształcenia.

 

Wymagane dokumenty

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej
 • podanie/kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie i na www)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • dowód osobisty do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia (szczegółowe informacje uzyskasz w naszym sekretariacie)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 • 15 czerwca – 10 lipca – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.
 • 26 czerwca – 10 lipca – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • 31 lipca – 4 sierpnia – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • 4 sierpnia – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.
 • 12 sierpnia – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 15 czerwca – 14 sierpnia – Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 • 13 – 18 sierpnia – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o barku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 19 sierpnia – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Finansowanie nauki

Nauka jest płatna 160,00 zł miesięcznie.

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…
 • legitymacje szkolne.

 

Ponadto oferujemy:

 • bezpłatne indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • praktyki zawodowe

 

Informacje dodatkowe

Uczniowie, którzy chcą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków uiszczają dobrowolną składkę ubezpieczeniową

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij i wyślij poniższy formularz zgłoszeniowy i zarezerwuj sobie miejsce przed wszystkimi.

Ul. Bolesława Chrobrego 8c/21
73-110 Stargard
Tel.: 91 573 21 22
info@medica.edu.pl

 

CAPTCHA
To pytanie jest, aby sprawdźić czy nie jesteś BOT'em