Jesteś tutaj

Rekrutacja

Fryzjerska szkoła branżowa I stopnia w Stargardzie

Warunki rekrutacji

 • Naukę w naszej szkole branżowej I stopnia może rozpocząć każdy kto posiada świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów - liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest jednak ograniczona - im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę w wybranym przez siebie zawodzie
 • Przy zapisie podpisujesz z C.M. Medicą umowę o przeprowadzenie kształcenia.

 

Wymagane dokumenty

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej
 • Podanie do szkoły branżowej I stopnia - kliknij i pobierz
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • dowód osobisty do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia (szczegółowe informacje uzyskasz w naszym sekretariacie)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 • 09 maja - 20 czerwca 2022r​ – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna.
 • 24 czerwca - do 12 lipca 2022r  – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o  świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 • 19 lipca 2022r  – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 • Od 9 maja do 20 lipca 2022r  – Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 • 19 lipca do 22 lipca 2022r do godz. 15.00  – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa  ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminy zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • Do 22 lipca 2022r  – Rodzic kandydata kandydat informuje w postaci papierowej lub elektronicznej o braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia z podaniem przyczyny.
 • 25 lipca 2022r godz. 12.00  – Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Od 25 lipca do 26 lipca – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna. Termin w postępowaniu uzupełniającym.
 • 9 sierpnia 2022 godz. 12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. Termin w postępowaniu uzupełniającym.
 • 12 sierpnia 2022 godz. 12.00 - Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Termin w postępowaniu uzupełniającym
 • Do 23 września – Drugi termin złożenia zaświadczenia lub orzeczenia przez kandydata. Niezłożenie takiego zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczania COVID-19)

 

Finansowanie nauki - opłata czesnego

Czesne miesięczne: 90 zł/m-c

 

Wydajemy (bez żadnych opłat):

 • zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…
 • legitymacje szkolne.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij i wyślij poniższy formularz zgłoszeniowy i zarezerwuj sobie miejsce przed wszystkimi.

Ul. Bolesława Chrobrego 8c/21
73-110 Stargard
Tel.: 91 573 21 22
info@medica.edu.pl

 

CAPTCHA
To pytanie jest, aby sprawdźić czy nie jesteś BOT'em