Jesteś tutaj

Rekrutacja

Technikum Medica w Stargardzie w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik analityk, technik weterynarii.

Warunki rekrutacji

 • Naukę w Technikum może rozpocząć absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Aby uczyć się u nas nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń.
 • Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, że rozpoczniesz naukę w naszej szkole.
 • Zgłoś się osobiście z rodzicem lub opiekunem prawnym w sekretariacie szkoły z wymaganymi dokumentami.
 • Dopuszcza się możliwość naboru dodatkowego – w przypadku wolnych miejsc.

Wymagane dokumenty

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • Oryginał świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • Orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • Orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 • 10 maja - 14 czerwca 2024r do godz. 15.00 - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna.
 • 21 czerwca 2024 do 5 lipca 2024 r do godz. 15.00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty wraz z możliwością przeniesienia wniosku o przyjęciu do innej szkoły lub zmiana kolejności wybranych szkół.
 • 12 lipca 2024 r godz. 12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 • Od 10 maja 2024 do 15 lipca 2024r - Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 • Od 12 lipca 2024 do 17 lipca 2023r do godz.15.00 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminy zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • 18 lipca 2024r godz.12.00 - Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Od 19 lipca 2024 do 26 lipca 2024 do godz. 15.00 - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna. Termin w postępowaniu uzupełniającym.
 • 1 sierpnia 2024 godz.12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. Termin w postępowaniu uzupełniającym.
 • Od 1 sierpnia 2024 do 7 sierpnia 2024 do godz.15.00 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminy zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • 8 sierpnia 2024 godz. 12.00 - Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Termin w postępowaniu uzupełniającym.

FINANSOWANIE NAUKI - OPŁATA CZESNEGO

Ratalna opłata czesnego: 260 zł/mc (płatne przez 12 miesięcy)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij i wyślij poniższy formularz zgłoszeniowy i zarezerwuj sobie miejsce przed wszystkimi.

Ul. Bolesława Chrobrego 8c/21
73-110 Stargard
Tel.: 91 573 21 22
[email protected]

 

CAPTCHA
To pytanie jest, aby sprawdźić czy nie jesteś BOT'em