Jesteś tutaj

Rekrutacja

Warunki rekrutacji

 • Naukę w Technikum może rozpocząć absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna. Na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych Dyrektor Szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, że rozpoczniesz naukę w naszej szkole.
 • Zgłoś się osobiście z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły z wymaganymi dokumentami.
 • Dopuszcza się możliwość naboru dodatkowego – w przypadku wolnych miejsc.

Wymagane dokumenty

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 • 09 maja-10 czerwca – Składanie podań przez kandydata.
 • 24-28 czerwca – Złożenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 5 lipca – Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 • do 12 lipca – Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki – oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • od 20 lipca – Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
 • do 26 lipca – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 • do 26 sierpnia – Dodatkowe postępowanie uzupełniające.

Ul. Bolesława Chrobrego 8c/21
73-110 Stargard
Tel.: 91 573 21 22
info@medica.edu.pl