Jesteś tutaj

Rekrutacja

Technikum Medica w Stargardzie w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik analityk, technik weterynarii.

Warunki rekrutacji

 • Naukę w Technikum może rozpocząć absolwent gimnazjum lub absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Aby uczyć się u nas nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna. Na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, że rozpoczniesz naukę w naszej szkole.
 • Zgłoś się osobiście z rodzicem lub opiekunem prawnym w sekretariacie szkoły z wymaganymi dokumentami.
 • Dopuszcza się możliwość naboru dodatkowego – w przypadku wolnych miejsc.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum lub odpis ocen z pierwszego semestru trzeciej klasy gimnazjum/ oryginał lub kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub odpis ocen pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej.

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • Orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • Orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 • 09 maja - 16 czerwca 2023r. do godz. 15.00 - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna.
 • 23 czerwca 2023 do 10 lipca 2023r. do godz. 15.00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty wraz z możliwością przeniesienia wniosku o przyjęciu do innej szkoły lub zmiana kolejności wybranych szkół.
 • 17 lipca 2023r. godz. 15.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 • Od 9 maja 2023 do 19 lipca 2023r - Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 • Od 17 lipca 2023 do 21 lipca 2023r. do godz.10.00 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminy zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • Do 22 lipca 2022r – Rodzic kandydata kandydat informuje w postaci papierowej lub elektronicznej o braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia z podaniem przyczyny.
 • 21 lipca 2023r. godz.15.00 - Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Od 24 lipca 2023 do 28 lipca 2023 do godz. 15.00 - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna. Termin w postępowaniu uzupełniającym.
 • 3 sierpnia 2023 godz.12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. Termin w postępowaniu uzupełniającym.
 • Od 3 sierpnia 2023 do 9 sierpnia 2023 do godz.10.00 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminy zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • 9 sierpnia 2023 godz. 15.00- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Termin w postępowaniu uzupełniającym.

FINANSOWANIE NAUKI - OPŁATA CZESNEGO

Czesne miesięczne: 210 zł/m-c (płatne przez 12 miesięcy)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij i wyślij poniższy formularz zgłoszeniowy i zarezerwuj sobie miejsce przed wszystkimi.

Ul. Bolesława Chrobrego 8c/21
73-110 Stargard
Tel.: 91 573 21 22
[email protected]

 

CAPTCHA
To pytanie jest, aby sprawdźić czy nie jesteś BOT'em