Jesteś tutaj

Rekrutacja

Warunki rekrutacji

 • Naukę w Technikum może rozpocząć absolwent gimnazjum lub absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Aby uczyć się u nas nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna. Na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, że rozpoczniesz naukę w naszej szkole.
 • Zgłoś się osobiście z rodzicem lub opiekunem prawnym w sekretariacie szkoły z wymaganymi dokumentami.
 • Dopuszcza się możliwość naboru dodatkowego – w przypadku wolnych miejsc.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum lub odpis ocen z pierwszego semestru trzeciej klasy gimnazjum/ oryginał lub kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub odpis ocen pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej.

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • Orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • Orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 • 15 czerwca – 10 lipca – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.
 • 26 czerwca – 10 lipca – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • 31 lipca – 4 sierpnia – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • 4 sierpnia – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.
 • 2 sierpnia – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 15 czerwca – 14 sierpnia – Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 • 13 – 18 sierpnia – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o barku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy kierunku technik weterynarii).
 • 19 sierpnia – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij i wyślij poniższy formularz zgłoszeniowy i zarezerwuj sobie miejsce przed wszystkimi.

Ul. Bolesława Chrobrego 8c/21
73-110 Stargard
Tel.: 91 573 21 22
info@medica.edu.pl

 

CAPTCHA
To pytanie jest, aby sprawdźić czy nie jesteś BOT'em