Jesteś tutaj

Rekrutacja

Technikum Medica w Stargardzie w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik analityk, technik weterynarii.

Warunki rekrutacji

 • Naukę w Technikum może rozpocząć absolwent gimnazjum lub absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Aby uczyć się u nas nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna. Na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, że rozpoczniesz naukę w naszej szkole.
 • Zgłoś się osobiście z rodzicem lub opiekunem prawnym w sekretariacie szkoły z wymaganymi dokumentami.
 • Dopuszcza się możliwość naboru dodatkowego – w przypadku wolnych miejsc.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum lub odpis ocen z pierwszego semestru trzeciej klasy gimnazjum/ oryginał lub kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub odpis ocen pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej.

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • Orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • Orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 • 09 maja - 20 czerwca 2022r​ – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna.
 • 24 czerwca - do 12 lipca 2022r  – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o  świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 • 19 lipca 2022r  – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 • Od 9 maja do 20 lipca 2022r  – Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 • 19 lipca do 22 lipca 2022r do godz. 15.00  – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa  ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminy zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • Do 22 lipca 2022r  – Rodzic kandydata kandydat informuje w postaci papierowej lub elektronicznej o braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia z podaniem przyczyny.
 • 25 lipca 2022r godz. 12.00  – Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Od 25 lipca do 26 lipca – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna. Termin w postępowaniu uzupełniającym.
 • 9 sierpnia 2022 godz. 12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. Termin w postępowaniu uzupełniającym.
 • 12 sierpnia 2022 godz. 12.00 - Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Termin w postępowaniu uzupełniającym
 • Do 23 września – Drugi termin złożenia zaświadczenia lub orzeczenia przez kandydata. Niezłożenie takiego zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczania COVID-19)

FINANSOWANIE NAUKI - OPŁATA CZESNEGO

Czesne miesięczne: 180 zł/m-c (płatne przez 12 miesięcy)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij i wyślij poniższy formularz zgłoszeniowy i zarezerwuj sobie miejsce przed wszystkimi.

Ul. Bolesława Chrobrego 8c/21
73-110 Stargard
Tel.: 91 573 21 22
info@medica.edu.pl

 

CAPTCHA
To pytanie jest, aby sprawdźić czy nie jesteś BOT'em