Jesteś tutaj

Rekrutacja

Warunki rekrutacji

 • Naukę w Technikum może rozpocząć absolwent gimnazjum lub absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Aby uczyć się u nas nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna. Na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, że rozpoczniesz naukę w naszej szkole.
 • Zgłoś się osobiście z rodzicem lub opiekunem prawnym w sekretariacie szkoły z wymaganymi dokumentami.
 • Dopuszcza się możliwość naboru dodatkowego – w przypadku wolnych miejsc.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum lub odpis ocen z pierwszego semestru trzeciej klasy gimnazjum/ oryginał lub kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub odpis ocen pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej.

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • Orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • Orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 • 17 maja-21 czerwca – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.
 • 25 czerwca-do 14 lipca- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
 • 22 lipca - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 • 2 sierpnia- Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • 23 lipca do 30 lipca - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 • Do 20 sierpnia do godz. 15.00 – Rodzic kandydata lub kandydat informuje o braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenie lub orzeczenia z podaniem przyczyny.
 • Do 24 września – drugi termin złożenia zaświadczenia  lub orzeczenia przez kandydata. Niezłożenie takiego zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij i wyślij poniższy formularz zgłoszeniowy i zarezerwuj sobie miejsce przed wszystkimi.

Ul. Bolesława Chrobrego 8c/21
73-110 Stargard
Tel.: 91 573 21 22
info@medica.edu.pl

 

CAPTCHA
To pytanie jest, aby sprawdźić czy nie jesteś BOT'em