Jesteś tutaj

Rolnik

 

Zawód: Rolnik 613003

Kwalifikacje

  • R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

Warunki rekrutacji

  • Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
  • Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o R.6. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik agrobiznesu, a po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o R.16. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik rolnik.

Nauka trwa od 8 do 1,5 roku (w zależności od wybranego systemu nauki). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Dlaczego rolnik?

Do zadań zawodowych rolnika należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Rolnik organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich.

Praca

gospodarstwa rolne.

 

Plan nauczania
Plan nauczaniaLiczba godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ – Język obcy zawodowy30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska
Przepisy ruchu drogowego kategorii T15
Podstawy rolnictwa45
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
Prowadzenie produkcji roślinnej141
Prowadzenie produkcji zwierzęcej141
Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie141
RAZEM573

Praktyka zawodowa

brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych, szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą

Przy zapisie wymagamy

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • 3 zdjęcia (format legitymacyjny)
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
  • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz.

DOKUMENTY DO POBRANIA