Terapeuta zajęciowy

Terapia zajęciowa z arteterapią. Chcesz pomóc rozwijać wyobraźnię i zainteresowania osoby chorej lub niepełnosprawnej, chcesz odwrócić jej uwagę od ciągłej myśli o chorobie poprzez twórcze zajęcia manualne, kontakt ze sztuką i rękodziełem, przyrodą czy podczas grupowych spotkań terapeutycznych, ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Informacje

Liczba semestrów: 
4
Tryby: 
dzienny
wieczorowy
weekendowy
Czesne: 
0 zł

Symbol cyfrowy zawodu: 325907

Kwalifikacje: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Kliknij aby się zapisać online!

Wiadomości ogólne

 • Medyczna Szkoła Policealna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia i pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Bezpłatny kierunek kształcenia!
 • Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry
 • Słuchacze otrzymują państwowe świadectwo i dyplom z EUROPASS
 • Uzyskany medyczny tytuł państwowy (zawód): Terapeuta zajęciowy, symbol 325907
 • Kwalifikacje: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Dlaczego medica?

 • Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!!!
 • Własne pracownie zawodowe
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • Doświadczeni wykładowcy praktycy
 • Zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych
 • Dyplomy uznawane w krajach Unii Europejskiej
 • Profesjonalna i przyjazna atmosfera – w sekretariacie jesteśmy dla Ciebie!
 • Biuro Karier – oferty pracy, staży i praktyk dla naszych słuchaczy i absolwentów
 • Przyjazna atmosfera nauki –kształcimy z sercem!
 • Zniżki dla rodzin, grup, za kontynuację nauki
 • Patronat pracodawców 
 • Listy polecające dla najlepszych absolwentów

 

GRATIS certyfikaty!

 • Certyfikat z arteterapii
 • Certyfikat z pierwszej pomocy

 

Wydajemy (bez żadnych opłat)

 • Legitymacje uprawniające do zniżek PKP, PKS, komunikacji miejskiej
 • Zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, itp…

 

Nauczysz się między innymi:

 • wyjaśniać budowę i czynność układów i narządów organizmu człowieka,
 • charakteryzować procesy patologiczne i określać wpływ środowiska na człowieka,
 • oceniać sytuację społeczno-zdrowotną pacjenta i projektować terapię zajęciową do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb indywidualnych pacjenta,
 • określać procesy chorobowe prowadzące do chorób przewlekłych,
 • planować i prowadzić pracę indywidualną i grupową,
 • motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji,
 • oceniać sytuację społeczną i rozwiązywać trudne sytuacje społeczne chorych,
 • projektować, organizować i prowadzić pracownię terapii zajęciowej,
 • korelować działania terapeutyczne z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi,
 • promować zdrowy styl życia,
 • organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne,
 • uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych,
 • wykorzystywać ekspresję człowieka do celów diagnostycznych i terapeutycznych,
 • tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych,
 • dobierać pracę według wieku, stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjentów udzielać pierwszej pomocy.

A ponadto nauczysz się:

 • metod arteterapii, dzięki którym będziesz przygotowany do wykonywania terapii za pomocą różnych rodzajów sztuki, m.in. choreoterapii, muzykoterapii, bajkoterapii, teatroterapii i sztuk plastycznych,
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia,
 • języka migowego i obcego w pracy zawodowej.

Będziesz mógł/mogła pracować w:

 • pracowniach/warsztatach terapii zajęciowej,
 • domach dziennego pobytu,
 • domach pomocy społecznej,
 • domach rencisty,
 • oddziałach szpitalnych,
 • klubach seniora,
 • poradniach leczenia nerwic,
 • hospicjach,
 • poradniach kardiologicznych,
 • sanatoriach,
 • ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych,
 • szkołach specjalnych,
 • środowiskowych domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach opiekuńczo-leczniczych,
 • ośrodkach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Wykaz przedmiotów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Podstawy prawne w terapii zajęciowej
 • Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja alternatywna
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy
 • Metodyka terapii zajęciowej
 • Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Metody i techniki terapii zajęciowej
 • Diagnozowanie w terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

Praktyka zawodowa

Wymiar praktyk zawodowych: 210 h

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzamin zawodowy MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej odbywa się pod koniec IV semestru.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełnia się na miejscu w sekretariacie szkoły.

 

Kliknij aby się zapisać online!